top of page

O institutu
About the  Institute

Poslání

Institut kresby a grafiky (IKG) je mezinárodní platformou propojující současné umělce a studenty, jejichž tvorba je realizovaná převážně v médiích kresby a grafiky. Úkolem spolku je vzájemné provázání osob a institucí, a to umělců, technologů, teoretiků, kurátorů, redaktorů, škol, ateliérů, dílen, galerií a muzeí s veřejností. Spolek se zasazuje o podporu komunikace médií kresby a grafiky, vzdělávání a zajišťování mnohostranné podpory členů spolku.

Spolek pořádá veřejné vdělávací programy, sympozia a výstavy.

IKG_IDP_LOGOTYP_edited.png

Mission

The Institute of Drawing & Printmaking (IDP) is an international platform connecting contemporary artists and students whose work is mainly realized in the media of drawing and printmaking. The task of the association is to interconnect people and institutions, namely artists, technologists, theoreticians, curators, editors, schools, studios, workshops, galleries and museums with the public. The association is committed to supporting the communication of drawing and graphics media, education and providing multilateral support to the members of the association.

The association organizes public educational programs, symposia and exhibitions.

Historie

Spolek byl založen roku 2018, zapsán u Krajského soudu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem.
Předsedkyní spolku je MgA. Lenka Kahuda Klokočková, MA, Ph.D.

 

Od roku 2021 spolek spravuje online platformu ČESKÁ KRESBA, nakladatelství UROBOROS, litografickou dílnu LITHO LITO, program a komunikaci G2 Gotické dvojče – Dům umění, pořádá události v rámci festivalu LÉTO VE MĚSTĚ, LÉTO VE DVOJČETI.
Od roku 2023 spolek stojí za projekty ART DISTRICT LITOMĚŘICE a DEN OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ v Litoměřicích.

Institut kresby a grafiky, z. s. používá i zkratku svého názvu IKG a svou anglickou verzi Institute of Drawing and Printmaking se zkratkou IDP.

History

The association was found in 2018, registered with the Regional Court of the Ústí nad Labem Region in Ústí nad Labem, Czech Republic.
The chairwoman of the association is Lenka Kahuda Klokočková, MA, Ph.D.

Since 2021 IDP administrates the online platform CZECH DRAWING, the UROBOROS publishing, the LITHO LITO lithography studio, the programme and communication of the G2 Gothic Twin - House of Art, and organises events as part of the festival LÉTO VE MĚSTĚ, LÉTO VE DVOJČETI (Summer in the City, Summer at the Twin House).
Since 2023 IDP developes projects as the ART DISTRICT LITOMĚŘICE
and the OPEN STUDIOS DAY in City of Litomerice.

Institute of Drawing & Printmaking officially uses its name abbreviation IDP. The Czech title is Institut kresby a grafiky, z. s., IKG.

Podpora

Spolek děkuje za laskavou podporu Městu Litoměřice od roku 2019.

Support

The Association thanks for the kind support of the City of Litoměřice since 2019.

Poslání / Mission
Historie / History
Podpora / Support
bottom of page