top of page
Česká kresba / Czech Drawing
Art District Litoměřice

Aktuální události
Current Events

Institut kresby a grafiky slavnostně spustil online platformu ČESKÁ KRESBA.

ceskakresba.cz

 

The CZECH DRAWING online platform is running!

 

Projektem je cíleno k větší propustnosti hranic ve vnímání a tím i v interpretaci kresby. Kromě teoretické části VÝZKUMU Mapa české současné kresby, by se měla na tomto úkolu podílet i INTERAKTIVNÍ HRA Kresba jako HUB. Oba způsoby vzdělávání jsou určeny k rozšiřování individuálních zkušeností, jako základu našeho smyslového vnímání. Tyto programy jsou pro usnadnění orientace v prostředí české kresby doprovázeny ZÁKLADNÍ DATABÁZÍ českých současných umělců, teoretiků, sbírek galerií a muzeí i vzdělávacích organizací Česká kresba (jedním z pramenů, ze kterých byly čerpány informace pro tvorbu této databáze, byl ARTLIST, projekt Centra pro současné umění Praha, jehož tvůrcům tímto děkujeme).


Kresebný princip je přítomen v jakési základní lidské komunikační výbavě. Potenciál přirozeného kresebného vyjádření člověka prochází vývojem. Ve světě současného umění se kresebný projev objevuje napříč uměleckými formami, médii i žánry. Struktura platformy by měla postihnout tento dynamický jev. Vzdělávání jejím prostřednictvím probíhá na bázi ukazování a poznávání modelových situací současné kresby. Tímto způsobem může připravovat jedince k poznání kresby v tvůrčí praxi tak, aby mohl uvidět kresbu i tam, kde ji dosud neočekával – ať už se jeho zájem bude týkat současných uměleckých děl, prezentací umění či osobního vidění světa, coby východisek pro vlastní reflexe a exprese.

4_IKG_LÉTO_VE_MĚSTĚ_2023_banner_obrazovka4.jpg

Institut kresby a grafiky komunikuje
litoměřickou galerijní a muzejní čtvrť

ART DISTRICT LITOMĚŘICE


V centru Litoměřic existuje kompaktní galerijní a muzejní čtvrť. Chceme s touto skutečností pracovat a atraktivně ji představit veřejnosti – potenciálním návštěvníkům města, kteří rádi cestují za uměním i historií.

Máme ambice zvát do Litoměřic (Ústeckého kraje) příznivce našeho národního kulturního dědictví, laickou i odbornou veřejnost se zájmem o expozice, o archivy, o architekturu i o uměleckořemeslné vzdělávání.

 

ART DISTRICT by měl sloužit k funkční komunikaci kulturněhistorické identity města. Projekt má za úkol poskytovat veřejnosti informace o kulturně vzdělávacích institucích s působností v Litoměřicích a doprovázet je přehledem společných událostí.
Způsob komunikace by měl splňovat mezinárodní jazykové a vizuální standardy.

  • Instagram
  • Facebook
Den_otevřených_ateliérů_2023_flyer_edited.jpg

DEN OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
9/9/2023

ART DISTRICT LITOMĚŘICE
OPEN CALL / VÝZVA

ONLINE REGISTRACE DO 31/7/2023 >


Hledáme jednotlivce i organizace z oblasti uměleckořemeslné činnosti a vzdělávání, kteří se mají zájem v tento den prezentovat veřejnosti svým ateliérem, dílnou, galerií, muzeem, showroomem nebo učebnou sídlící na území města Litoměřice.

Současně bychom chtěli nabídnout litoměřickým tvůrcům, kteří zatím žádný takový prostor nemají, možnost bezplatné prezentace i prodeje vlastní produkce v G2 Gotickém dvojčeti – Domě umění, v Jezuitské 241/12a, v historickém jádru Litoměřic.

V budoucích ročnících bychom si přáli rozšířit akční rádius této události na region
Litoměřicka a postupně zapojovat další aktéry Ústeckého kraje.

Účast je zdarma

  • Facebook
Litoměřice_G2_Gotické_dvojče_dům_edited.jpg

G2 GOTICKÉ DVOJČE – DŮM UMĚNÍ
GALERIE / LITHO LITO / PARTER
ART DISTRICT LITOMĚ
ŘICE
Jezuitská 241/12a
gotickedvojce.cz


PROGRAM 2023

19.–20. 5. Litoměřická muzejní noc PROGRAM > výstavy / vernisáže / tvořivé dílny / hudební a divadelní vystoupení / interaktivní videoprojekce / workshopy
2. 6.–30. 9. Léto ve městě, léto ve Dvojčeti PROGRAM > výstava GD1 FUD UJEP / Příměstský tábor umění / Osvícení / Dny evropského dědictví EHD
9. 9.
Den otevřených ateliérů VÝZVA >

 

  • Facebook
2_IKG_LÉTO_VE_MĚSTĚ_2023_banner_obrazovka2_edited.jpg
Den otevřených ateliérů
G2 Gotické dvojče – Dům umění
Léto ve městě, léto ve Dvojčeti
Příměstský tábor umění
bottom of page