Aktuální události
Current Events

JIŽ BRZY!
Institut kresby a grafiky pro Vás připravuje platformu ČESKÁ KRESBA.

COMING SOON!

The CZECH DRAWING platform is in progress.

 

Projektem je cíleno k větší propustnosti hranic ve vnímání a tím i v interpretaci kresby. Kromě teoretické části VÝZKUMU Mapa české současné kresby, by se měla na tomto úkolu podílet i INTERAKTIVNÍ HRA Kresba jako HUB. Oba způsoby vzdělávání jsou určeny k rozšiřování individuálních zkušeností, jako základu našeho smyslového vnímání. Tyto programy jsou pro usnadnění orientace v prostředí české kresby doprovázeny ZÁKLADNÍ DATABÁZÍ českých současných umělců, teoretiků, sbírek galerií a muzeí i vzdělávacích organizací Česká kresba (jedním z pramenů, ze kterých byly čerpány informace pro tvorbu této databáze, byl ARTLIST, projekt Centra pro současné umění Praha, jehož tvůrcům tímto děkujeme).


Kresebný princip je přítomen v jakési základní lidské komunikační výbavě. Potenciál přirozeného kresebného vyjádření člověka prochází vývojem.

Ve světě současného umění se kresebný projev objevuje napříč uměleckými formami, médii i žánry. Struktura platformy by měla postihnout tento dynamický jev. Vzdělávání jejím prostřednictvím probíhá na bázi ukazování a poznávání modelových situací současné kresby. Tímto způsobem může připravovat jedince k poznání kresby v tvůrčí praxi tak, aby mohl uvidět kresbu i tam, kde ji dosud neočekával – ať už se jeho zájem bude týkat současných uměleckých děl, prezentací umění či osobního vidění světa, coby východisek pro vlastní reflexe a exprese.

Projekt ČESKÁ KRESBA byl podpořen Fakultou umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Městem Litoměřice.

Přihlaste se k odebírání newsletterů
Subscribe to Our Newsletter

©2020 Institut kresby a grafiky, z. s.
Institute of Drawing and Printmaking

Jezuitská 4/12a  |  Litoměřice, 412 01  |  Czech Republic
Lenka Kahuda Klokočková, MA  |  kahuda.klokockova@gmail.com  |  +420 606 875 606

  • Black Facebook Icon